Onderwijs

Welkom op basisschool Eikerwijs: Samen actief leren!

Wij beschouwen ieder kind als uniek. We zien kinderen als personen die, hoe jong ze ook zijn, kunnen en willen deelnemen aan tal van interessante, gezamenlijke, sociaal-culturele activiteiten en daaraan een eigen bijdrage kunnen leveren.

In ons pedagogisch en didactisch handelen zijn competentie, autonomie en relatie de uitgangspunten. Vanuit een basis van veiligheid, (zelf)vertrouwen, openheid, acceptatie en respect hebben we positieve en hoge (maar wel realistische) verwachtingen van onze leerlingen. We gaan hierbij uit van de individuele ontwikkelingsmogelijkheden van ieder kind. We leggen accenten op de aspecten die goed gaan en zijn vriendelijk en duidelijk voor de leerlingen. We zorgen voor een omgeving waarin het kind zich veilig, geborgen en uitgedaagd voelt. Wij geloven in de ontwikkelingskracht van elk kind en willen kinderen uitdagen, prikkelen en ondersteunen in hun ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat kinderen leren zichzelf doelen te stellen en te werken vanuit een plan. Wij willen leerlingen bewust maken van hun ontwikkeling en meenemen in hun leerproces. Elke leerling heeft een portfolio waarin de eigen ontwikkeling wordt gevolgd. Leerlingen leren zichzelf doelen te stellen om vervolgens in en om de groep aan de doelen te werken.  Het portfolio en de leerdoelen vormen het uitgangspunt bij de door leerling geleide oudergesprekken, oftewel kindgesprekken. Zo worden kinderen steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces en stimuleren we de intrinsieke motivatie.